ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္

ေလွျဖင့္ တင္လာေသာ ငါးမ်ားထဲတြင္ ေသ၍ပုပ္ေနေသာ ငါးခံုးမေလးကို ဖယ္ရွားမပစ္မိေသာေၾကာင့္ ငါးပုပ္နံ႔ပ်ံ႕လႈိင္၍ တစ္ေလွလံုးရိွ ငါးမ်ားပုပ္ကုန္သကဲ့သို႔ မွတ္ထင္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေသးအဖြဲ႕ တစ္စံုတစ္ရာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူအမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းကို ေသးသိမ္ယုတ္ေလ်ာ့ ထိပါးေစသည့္ အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here