ငယ္သာငယ္ အမယ္ပဥၹင္းပဲ

သကၤန္း၀တ္ သံဃာမ်ားထဲတြင္ အသက္ျပည့္စ၊ အရပ္အေမာင္းနိမ့္ပ်ပ္သျဖင့္ ရွင္သေဏျဖစ္မည္ဟု ထင္ရေစကာမူ သာမေဏႏွင့္ ပဥၹင္းခြဲျခားေသာအခါတြင္ အမ်ဳိး အမည္ (အမယ္)အဆင့္အားျဖင့္ ပဥၹင္းအေရအတြက္တြင္ ပါ၀င္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ အျမင္အားျဖင့္ နိမ့္ငယ္ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းအားျဖင့္ အထင္ေသးႏိုင္ဖြယ္ရာမရိွ အျမင္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍မရ အျမင္ေသးႏုတ္ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းရိွႏိုင္သည္ဟု တင္စားဆိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here