ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာ

ႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတတ္ၾက၍ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္အမ်ဳိး ဘ၀တူရာတူရာ အညီအၫြတ္ေပါင္းစည္းမိ ၾကေလသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ဘ၀ဇာတ္အေလ့အလာ အယူအဆမတူညီၾကသူမ်ား သည္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ပူးတဲြရေသာ္လည္း ခိုင္ၿမဲနီးစပ္မႈမရိွဘဲ စ႐ိုက္အေလ့တူ မွ်မွသာ အေပါင္းအသင္း ဖြဲ႕စပ္မိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

10 Comments

 1. Aye says:

  ခ်ိဳကုပ္ရွိရာ ခ်ိဳေထာင္မလာ

 2. Ko San says:

  Check ‘Tha ma nay na’. I think it’s the wrong spelling and meaning.
  I compares ‘nwa’ with’Tha min (dear)’, not with ‘Tha ma nay (Ya han)’. I think you made a great mistake.

 3. Ko San says:

  Sorry for mispelling. It should be ‘It compares’ not ‘I compares’. I left out letter ‘t’ by mistake.

 4. Hazara says:

  Hi Ko San,
  That is a correct one since it is not in Burmese, it is in Pali. I don’t know how to call deer in Pali, may be Migati 😛

 5. နီးစပ္စကားပုံေတြေနရာမွားေနပါတယ္။

  ယခုေဖာ္ျပတဲ့ နီးစပ္စကားပုံက “ဂါထာလူတုိင္းေပး ေတးျဖစ္” အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ “ဂါထာလူတုိင္းေပး ေတးျဖစ္”မွာပါတဲ့ နီးစပ္စကားပုံမ်ားဟာ ယခုစကားပုံအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

 6. ေအ၇ာ says:

  သာမေဏကို ရဟန္းလို႕ မမွတ္ယူပဲ ကိုရင္ဟု ျပန္ဆိုသင့္ပါသည္။
  “ႏြားရွိရာ ႏြားစု၊ ရွင္သူငယ္ရွိရာ ရွင္သူငယ္စု” ဟုလည္း တိုက္ရိုက္ျပန္ဆို သံုးေလ့ရွိသည္။

  စကားပံု၏ ဆိုလိုရင္းမွာ စရိုက္၀ါသနာ အေလ႔အထ နီးစပ္ပတ္သက္ ဆင္တူေနသူအျခင္းျခင္းအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈပိုမိုေလ႕ရွိကာ စူးစမ္းေလ့လာခ်ဥ္းကပ္လာေလ့ရွိေသာသေဘာႏွင့္ ဤသေဘာေၾကာင့္ ယင္းတို႕အျခင္းျခင္း ေပါင္းစည္း စုရံုးမိလာတတ္ေသာသေဘာတို႕ကို ေဖၚညႊန္းသည္။

  (ဘ၀ဇာတ္အေလ့အလာ အယူအဆမတူညီၾကသူမ်ား သည္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ပူးတဲြရေသာ္လည္း ခိုင္ၿမဲနီးစပ္မႈမရိွ စသည္ျဖင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဆင့္ပြါးအနက္မ်ားဖက္ကို မရည္ညႊန္းပါ။)

 7. […] ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း […]

 8. ေကာင္းတယ္ေနာ္ျမန္႔မာ႔စကားပုံေတြကုိစုထားတယ္

 9. ေမာင္သစ္စာ says:

  Good site for Myanmar Country and Myanmar Lecture
  I like

Any suggestions? Please leave it here