ျခေသၤ့မွန္၊ မွင္ဆံသက္ေသ

ျခေသၤ့မ်ဳိးစစ္ မစစ္ကို မွင္ဆံကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထင္ရွားသိသာႏိုင္သည္ဟုဆို လိုသည္။ ျခေသၤ့သည္ အျခားသားရဲႏွင့္မတူေသာ မွင္ဆံလည္းေမြးရိွသည္။

အရာ၀တၳဳတိုင္းတြင္ မူလစစ္မွန္ေသာ အသြင္လကၡဏာသည္ ေပၚထင္ၿမဲျဖစ္၍ အတုအေယာင္ႏွင့္ ကြဲျပားေၾကာင္း အေထာက္အထား ရိွၿမဲျဖစ္သည္။ အတုသည္ အစစ္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆုိလိုသည္။

1 Comment

  1. ဦးသူရ says:

    ပတၱျမား မွန္ ႏြံ မနစ္

Any suggestions? Please leave it here