ေခြးၿမီးေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္

ေကာက္ေနေသာေခြး၏ အၿမီးကို ေျဖာင့္ေစရန္ က်ည္ေတာက္စြပ္ေပးထားေသာ္လည္း က်ည္ ေတာက္ခၽြတ္လိုက္ေသာအခါ အေကာက္သည္ မေျဖာင့္ဘဲ ေကာက္ၿမဲေကာက္ ေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ျပဳျပင္၍မရေသာအရာကို မည္သို႔ပင္ ႀကိဳးစားျပဳျပင္ေစကာမူ ျပဳျပင္၍ ရႏိုင္ခဲသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ဆိုႏိုင္ ခက္ခဲ ျပဳျပင္ရခက္ခဲေသာ သူမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်၍ဆိုသည္။

1 Comment

  1. ေအ၇ာ says:

    ျပဳျပင္၍ ရႏိုင္ခဲသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ရသည္ဟု ဆင့္ပြါးအနက္မ်ားအထိ မဆိုလိုပါ။

    လူအခ်ဳိ႕သည္ မေကာင္းေသာအမူအက်င့္ ဓေလ့စရိုက္တစ္ခုခုအား (အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္) အခိုက္အတန္႕အားျဖင့္သာ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး (အဆိုပါအေၾကာင္းအေပၚ အေလးမူစိတ္ မရွိေတာ့သည့္ေနာက္တြင္) မူလျဖစ္ၿမဲအတိုင္း က်င့္သံုးေနထိုင္ေလ့ရွိတတ္ေပသည္၊ ထိုသို႕ေသာ သူမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ စရိုက္ကို သိသာေပၚလြင္ေအာင္ ေခြးၿမီးေကာက္အား က်ည္ေတာက္စြပ္ထားဆဲ အခိုက္အတန္႕သာ ေျဖာင့္ေစႏိုင္ၿပီး အစဥ္ေျဖာင့္ေအာင္ မတတ္ႏိုင္ပံု (ခက္ခဲပံု)ျဖင့္ ႏိုင္းယွဥ္
    ဥပမာေပးလိုရင္းသာ အဓိက ျဖစ္သည္။

Any suggestions? Please leave it here