ေခြးေလွးခုန္၍ ဖုန္မထ

အထုအထည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္နည္းပါးေသးငယ္ေသာ ေခြးေလွး၊ ေခြးသန္းတစ္ေကာင္ သည္ မည္မွ်ပင္ ခုန္ေစကာမူ ဖုန္တေထာင္းေထာင္း ထႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရိွဟုဆိုလို သည္။ စြမ္းပကားအင္အားနည္းပါး၍ အေရးမျပဳေလာက္ေသာသူကို အေရးထားဖြယ္ရာ မရိွဟု ဆိုလိုသည့္အခါတြင္ သံုးသည္။ တစ္ဖက္သား၏ အင္အားကိုအထင္ေသးႏွိမ့္ခ် ေျပာဆိုလိုေသာအခါ ပမာထားေလာက္သည့္ ေခြေလွးႏွင့္ ႏႈိင္း၍သံုးသည္။

2 Comments

  1. Aye says:

    ဖားတုလို႔ ခရုခုန္ အိုင္ပ်က္ယံုသာရွိေသး

  2. […] ခ ေခြးေလွးခုန္၍ ဖုန္မထအထုအထည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္နည္းပါးေသးငယ္ေသာ ေခြးေလွး၊ ေခြးသန္းတစ္ေကာင္ သည္ မည္မွ်ပင္ ခုန္ေစကာမူ ဖုန္တေထာင္းေထာင္း…Continue 1 Comment […]

Any suggestions? Please leave it here