ေခြးအုိႀကီး လက္ေပးသင္

မွတ္ဉာဏ္ထံုထိုင္း၍ အေလ့အက်င့္ကင္းေနခဲ့ေသာ ေခြးအိုႀကီးအားလက္ေပးသင္သည္ ဟု ဆိုလိုသည္။ ပ်ဳိရြယ္ေသာ ေခြးငယ္ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားလွ်င္ တတ္ေျမာက္ႏိုင္ ေသာ္လည္း အခ်ိန္လြန္ေသာ ေခြးအိုႀကီးကို သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ တတ္ေျမာက္ရန္လည္း မလြယ္။ အသံုးခ်ရန္လည္း အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့သျဖင့္ အက်ဳိးရိွသင့္သေလာက္မရိွ ဟုဆိုလိုသည္။ အခ်ိန္အခါလြန္မွ သင္ၾကားျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ႐ႈတ္ခ်၍ဆိုလို သည္။

3 Comments

  1. Harry says:

    ေခြးႀကီးမွ လက္ေပးသင္ ဆိုတဲ့ မူကဲြရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ အတူတူပါပဲ

  2. […] အရီးေတာ္သည္ ၀မရိွဘဲ ၀ိလုပ္သည္ ေခြးအုိႀကီး လက္ေပးသင္ ေခြး႐ူးေကာင္းစား တစ္မြန္းတည့္ […]

  3. sawmyintsoeaung says:

    ေခြးေလးအေရာ၀င္၊ပါးရယ့္ နားရယ့္ ဆိုတဲ့စကားပံုေလးပါထည့္ေပးပါ။အလည္လာသူေတြအတြက္ဗဟုသုတေပါ့။

Any suggestions? Please leave it here