ေခြးညိဳသုန္ ေခ်းကုန္နည္းသည္

ေခြးကသုန္မႈန္၍ မဆက္မဆံခြာေရွာင္ပါက လူအဖို႔ ဘာမွ်မထိခိုက္ မနစ္နာဘဲ ေခ်း ကုန္ သက္သာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ဆက္ဆံရာတြင္  တစ္ဖက္က အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ က်န္တစ္ဖက္တြင္ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း မရိွဘဲ အဆက္ျဖတ္သူ အဖို႔၌သာ လာဘ္လာဘ ယုတ္ေလ်ာ့ရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. Harry says:

    ေခြးသုန္ ေခ်းကုန္နည္းသည္ ဆိုၿပီးလဲ ေျပာေလ့ရွိၾကပါတယ္။

  2. Naughty Lay says:

    တစ္ကယ္ပဲ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခံရသူက ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမရွိဘူးလား ???

Any suggestions? Please leave it here