ေခ်းယိုခါနီးမွ ေခ်းခံတြင္းေပါက္ရွာသည္

ေခ်းမယိုခ်င္ေသးမီက အိမ္သာအဘယ္မွာ ရိွသည္ဟု အမွတ္မထားဘဲ ေခ်းယိုခ်င္လာ ေသာအခါက်မွ ေခ်းခံတြင္းေပါက္ရွာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မထားဘဲ လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ အပူတျပင္း ပ်ာပ်ာသလဲရွာေဖြစူးစမ္း ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်၍ ဆိုသည္။

1 Comment

  1. ေမာင္ၿမတ္ says:

    ဖုတ္ပူမီးတိုက္

Any suggestions? Please leave it here