ခ႐ုခါးေတာင္းက်ဳိက္၍ ဖမ္းသည္

ခက္ခဲျခင္းမရိွ၊ ရန္မူျခင္းမရိွ၊ စြန္႔စားရန္မလိုေသာ ခ႐ုကိုအပန္းတႀကီး ခါးေတာင္း က်ဳိက္၍ ဖမ္္းေနျခင္းမ်ဳိးကိုဆိုလိုသည္။ အရာအခြင့္အားေလ်ာ္စြာ တန္သင့္ရာ အားထုတ္ ရသည္ျဖစ္လ်က္ လိုသည္ထက္ပို၍ ခြန္အားစိုက္ထုတ္ ေၾကာင့္ၾကခံျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ တင္စားေျပာဆုိသည္။

4 Comments

  1. snow says:

    အပ္နဲ.ထြင္းရမဲ.ေနရာမဲ.ေပါက္ဆိန္နဲ.ေပါက္……

  2. snow says:

    sorry အပ္နဲ.ထြင္းရမဲ.ေနရာေပါက္ဆိန္နဲ.ေပါက္……

Any suggestions? Please leave it here