ခရီးတြင္လုိ႔ ရြာစဥ္မသိ

ခရီးသြားသူသည္ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ စုိက္လုိက္မတ္တတ္ ေလွ်ာက္၍သာသြား သျဖင့္ ခရီးကားတြင္သည္။ သို႔ရာတြင္ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္၌ရွိေသာ ရြာစဥ္ကုိ အမွတ္အသား မထားသျဖင့္ မသိမမွတ္ဘဲ ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ လုံ႔လ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ေသာ္လည္း ဉာဏ္မရွင္ ေသာအခါ ရသင့္ေသာအက်ဳိးေက်းဇူးကုိ မရရွိတတ္သည္ကုိ ခုိင္းႏိႈင္းသံုးသည္။ အက်ဳိးရွိေသာ္ လည္း ရွိသင့္သေလာက္မရွိဟု ဆုိလုိသည္။

2 Comments

  1. mm thinker says:

    ေခါင္းစဥ္ – ခရီး (တြင္) ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

    တြင္ = ခရီးေရာက္သည္။

Any suggestions? Please leave it here