ခတ္ကြင္းျပင္တာႏွင့္ရြာသစ္ႀကီးေရာက္

သမၺာန္ခတ္ရာတြင္ ခတ္တက္ႏွင့္ ခ်ည္တုပ္ထားေသာ ႀကိဳးကြင္းကို အသင့္ျပဳ ကြပ္မထားသျဖင့္ သမၺန္ေရဆန္ခတ္သြားစဥ္တြင္ ခတ္ကြင္းျပတ္ေသာအခါမွ အသစ္ ျပင္၍ ျပဳလုပ္ေနေသာအခါ သမၺန္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ စစ္ကိုင္းဆိပ္မွ ေရစီးရာေမ်ာပါ၍ ေအာက္ဘက္ ရြာသစ္ႀကီးသို႔ ေရာက္ရသည္ဟု  ဆိုလိုသည္။ ျပင္ဆင္မႈကို လိုသည္ထက္ပို၍ခ်ဲ႕ထြင္ ေႏွာင့္ေႏွးစြာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ တကယ္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ဖင့္ေႏွး ေနာက္က်၍ ေနတတ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here