ခင္ႀကီး လက္ရမ္းတက္က၊ ၾကပ္ခိုးစင္ ေမာင္ရွင္မတက္လား

ဘုန္းႀကီးကပင္လွ်င္ ၀ိနည္းသိကၡာႏွင့္မညီဘဲ လက္ရမ္းအျမင့္ေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္က ငယ္ရြယ္ေသာ သာမေဏသည္ ၾကပ္ခိုးစင္ေပၚတက္သည္ကို အျပစ္မဆိုသာဟု ဆိုလိုသည္။ စည္းကမ္းဥပေဒကို ႀကီးသူက လိုက္နာ႐ိုေသမွသာ ငယ္သားကလည္း နည္းယူလိုက္နာမည္။ ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္က အက်င့္ပ်က္က ငယ္သားမ်ား အက်င့္ပ်က္သည္ကို အျပစ္ဆိုသာမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုလိုသည္။

3 Comments

  1. snow says:

    ေရွ႕ ကႏြားလါးေျဖာင္.ေျဖာင္.သြား ေနာက္ႏြားတသိုက္ေျဖာင္.ေျဖာင္.လိုက္

  2. mnaing says:

    ခေရေစ့ တြင္းခ်

  3. nankyarphyu(hpa-an) says:

    အတုျမင္အတတ္သင္

Any suggestions? Please leave it here