ခင္ရာေဆြမ်ဳိး ၿမိန္ရာဟင္းေကာင္း

ေဆြတမွ် ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာသူသည္ ေဆြမ်ဳိးပင္ မေတာ္ေသာ္လည္း ေဆြမ်ဳိး ျဖစ္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ အၿမိန္အျမတ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ဟင္းလ်ာမဟုတ္ ေသာ္ျငားလည္း ခံတြင္းႏႈတ္ၿမိန္ခဲ့လွ်င္ ဟင္းေကာင္းဟူ၍ ယူဆႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အက်ဳိးတရားသည္ အေၾကာင္းတရားကို အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။ ေဆြမ်ဳိးတုိင္းသည္ ခင္မင္တတ္သည္မဟုတ္၊ ဟင္းတိုင္းလည္းႏႈတ္မၿမိန္၊ ေဆြ မ်ဳိးဟူသည္ ႏႈတ္ၿမိန္မႈျဖင့္သာ အကဲျဖတ္အပ္သည္ဟုဆိုသည္။ အက်ဳိးအားျဖင့္ အခန္႔ သင့္ေသာအရာသည္ အေကာင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း တင္စားဆိုသည္။

1 Comment

  1. wanwan says:

    ကိုယ္ထင္ ကုတင္ေရႊနန္း …

Any suggestions? Please leave it here