ႂကြက္မႏိုင္ က်ီမီးႏွင့္႐ႈိ႕

က်ီတြင္ေနေသာ ႂကြက္မ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းမႏုိင္သည္ႏွင့္ ႂကြက္မ်ား ပ်က္စီးေစလုိ သျဖင့္ က်ီတစ္ခုလံုးကုိ မီးႏွင့္႐ႈိ႕သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ သက္ဆုိင္သူအားလွ်င္ ထိခုိက္ နစ္နာေစမည္မဟုတ္မွန္း အသိုင္းအ၀ုိင္းအားလံုးကုိ သိမ္းႀကံဳးထိပါးေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ မိမိရည္ၫႊန္းသူအား ရန္တုံ႔မူရန္ ျပဳလုပ္သည့္အခါ လက္စား ေခ်လုိစိတ္ ျပင္းျပသည္ႏွင့္ အျခားမသက္ဆုိင္သူမ်ားကုိပါ သိမ္း႐ံုး၍ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း မ်ဳိးကုိလည္းေကာင္း တင္စား၍ သံုးသည္။ အေသးအဖဲြ ႂကြက္တစ္ေကာင္အမႈမွ်ႏွင့္ က်ီတစ္ခုလံုးကုိ ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးေစသည္ဟု ဆုိလုိသည္။

3 Comments

 1. snow says:

  မစားရတဲ.အမဲသဲနဲ.ပက္…….

 2. ္ဘဝ says:

  ဝါးလုံးခ်ီးသုတ္ ပတ္ရန္း
  တစ္ရြာလုံးနဲ႔တစ္ေယာက္
  ရြာလယ္ေခါင္ ဆင္မုန္ယုိ သလိုေပါ႔

 3. Moethonedray says:

  ခုတ္ရာ တစ္ျခား၊ ရွရာ တစ္လြဲ။

Any suggestions? Please leave it here