ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္

ၾကက္ဥ၏ အႏွစ္အေရာင္အဆင္းသည္ ေရႊဒဂၤါးအေရာင္မွ ထံုးေျခာက္အေရာင္ အထိ အေရာင္အေသြးအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ၍ ၾကက္ဥကုိ ၾကည့္႐ုံျဖင့္ အတြင္းက အႏွစ္မည္သည့္ အေရာင္ျဖစ္မည္ကုိ မသိႏုိင္ေခ်။ တိမ္ေတာင္တိမ္လိပ္တုိ႔သည္လည္း အေရာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး တစ္ခဏခ်င္း ေျပာင္းလဲတတ္သျဖင့္ မည္သည့္အေရာင္ အသြင္သို႔ ေျပာင္းမည္ဟု ကဲြကဲြျပားျပား ခဲြျခားသိမွတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ထုိနည္းအတူ မင္းမူမင္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ပရိယာယ္တုိ႔သည္လည္း ႀကိဳတင္အသိခက္ေအာင္ ရွိတတ္ သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အသိခက္ေသာအရာမ်ားတြင္ ထုိစကားကုိ သံုးႏႈန္းသည္။

(ၾကက္ဥသည္ ၾကက္နက္ေပါက္မည္၊ ၾကက္ျဖဴေပါက္မည္။ အဖေပါက္မည္၊ အမ ေပါက္မည္ စသည္ကုိ အသိခက္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း ေကာက္ယူသည္။)