ေက်းဇူးမတင္ လင္မရ၊ ေက်းဇူးတင္မွ လင္ရသည္

သူတစ္ပါးေက်းဇူးကုိ သိတတ္မွ လင္ေကာင္းရသည္။ ေက်းဇူးကန္းတတ္သူ သည္ လင္ေကာင္းမရႏုိင္ဟု ဆုိလုိသည္။ လင့္ေက်းဇူးကုိ သိတတ္မွသာ လင္ရက်ဳိး နပ္သည္။ ေက်းဇူးမသိတတ္က လင္ရက်ဳိးမနပ္ဟုလည္း ဆုိသည္။

(အခ်ဳိ႕က မိန္းမတစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ ေက်းဇူးကုိ မိမိကုိယ္ျဖင့္ ျပန္၍ ဆပ္မိ ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးမတင္မိခဲ့လွ်င္ လင္ရမည္မဟုတ္။ ေက်းဇူးတင္မိကာမွ လင္ရေလ ေတာ့သည္ဟု မွတ္ယူတတ္ၾကေလသည္။ ေက်းဇူးတင္မိသည့္အတြက္ မွားသည္ဟု ဆုိရာေရာက္၍ အထင္လဲြေနၾကသည္။)

1 Comment

  1. monar says:

    this is not true for all,i think.

Any suggestions? Please leave it here