ေကာက္ေႏွာင္းလွ်င္ ဆင္စာ သားေႏွာင္းလွ်င္ ကၽြန္ရာ

ေကာက္စပါးပင္မ်ားကုိ မုိးဦးသင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္၌ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ျခင္းမရွိ၍ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ ေႏွာင္းပါက စပါးသီးႏွံထြက္ခ်ိန္တြင္ လွီလွီကင္းကင္းႏွင့္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္သျဖင့္ လူတုိ႔ စားသံုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆန္ေကာင္းမရေတာ့ဘဲ ဆင္ေကၽြးရန္သာ အသံုးက်ေတာ့သည္။ ထုိ႔အတူပင္ အရြယ္ႀကီးရင့္မွ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးအငယ္ အေႏွာင္းတုိ႔သည္လည္း မိဘ၏ ထူေထာင္ျပဳျပင္မႈကုိ ျပည့္၀စြာမရဘဲ သူတစ္ပါးကၽြန္အျဖစ္ ေစပါးခံ႐ုံမွ်သာ ရွိတတ္သည္ဟူ၍ ဆုိလုိသည္။

ေကာက္ပင္သည္ အသီးအႏွံမွည့္ခ်ိန္အထိ ေကာင္းစြာရွင္သန္ရန္ ေရလုိသည့္ အဆင့္၌ လုိသည္၊ ေျမစုိစြတ္သင့္ေသာ အဆင့္၌ ေျမစုိစြတ္ရန္လုိသည္၊ ေျခာက္ေသြ႕ေသာအခ်ိန္၌ ေသြ႕ေျခာက္ရန္ လုိသည္။ ေကာက္ေႏွာင္းေသာအခါ ေရလုိေသာအခ်ိန္၌ ေရမရ၊ ေျမစုိသင့္ ေသာအခ်ိန္၌မစုိဘဲ ေသြ႕ေျခာက္၍လုိအပ္ေသာ အာဟာရ မျပည့္၀ေတာ့သျဖင့္ လွီကင္း ည့ံဖ်င္းရေလသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးမွ ေနာက္ဆံုး ေမြးဖြားေသာ သားသမီးတုိ႔မွာလည္း ေရွးဦးသားသမီးတုိ႔ ႀကီးျပင္းလာသျဖင့္ ျပဳစုေကၽြးေမြးရေသာ တာ၀န္မ်ား ႀကီးေလးလာခ်ိန္၌ မိဘသည္လည္း အသက္အရြယ္ အုိမင္း၍ အလုပ္အကိုင္ ေလ်ာ့ပါးဆင္းရဲလာသည္သာမ်ားရာ ထုိအခါ၌ သားသမီးငယ္တုိ႔သည္ မိဘ၏ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားျခင္း ခံရခဲေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမွီအခုိ အားအင္ေလ်ာ့ပါးတတ္သျဖင့္ ကၽြန္ရာသြင္း႐ုံမွ်သာ ရွိေတာ့သည္ ဟု တင္စားဆုိသည္။
အရာရာတြင္ လုံ႔လ၀ီရိယရွိ၍ အခြင့္ဦးျခင္းသည္ တစ္ပန္းသာၿမဲျဖစ္သည္။ ေနာက္က် ျခင္းသည္ အက်ဳိးပ်က္စီးဆံုးပါးရတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္အခြင့္ကုိ အသင့္မီေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည့္အတုိင္း ေနာက္က်လွ်င္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာ ရတတ္ေၾကာင္း ပုံခုိင္း၍ ဆုိသည္။

Any suggestions? Please leave it here