ေကာက္သင္းေကာက္သူက အႏွံႀကီးႀကီးႀကိဳက္

ေကာက္သင္းေကာက္သူသည္ လယ္ယာရွင္က ေကာက္လိႈင္းမ်ား ရိတ္သိမ္းသယ္ယူ သြားၾကၿပီးေနာက္ စြန္႔ပယ္ေသာ လယ္ယာ၌ ႂကြင္းက်န္ေသာ ေကာက္ႏွံ အပိုင္းအစ၊ အလွီ အကင္း၊ အေႂကြအျပတ္ကေလးမ်ားကုိ စုေဆာင္းေကာက္ယူရသူျဖစ္သျဖင့္ အႏွံေကာင္း အႏွံႀကီးမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ရာာမရွိျဖစ္ပါလ်က္ ထုိသို႔ အႏွံအေႂကြအျပတ္ ေကာက္ယူရသူက အႏွံႀကီးႀကီးမွ လုိခ်င္မက္ေမာေနျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

မိမိအင္အား စြမ္းရည္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ေလ်ာ္စြာသာလွ်င္ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ေမွ်ာ္မွန္းရ မည္ျဖစ္ပါလ်က္ မိမိမေမွ်ာ္မွန္းသင့္၊ ေမွ်ာ္မွန္း၍မရစေကာင္းေသာအရာကုိ ေမွ်ာ္မွန္းမက္ေမာ ေနျခင္းသည္ မဆီမေလ်ာ္ အက်ဳိးမရွိျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သတိေပးသည္။

ေကာက္သင္းေကာက္ ရပါလ်က္ အႏွံႀကီးႀကီးႀကိဳက္ေနျခင္းကုိလည္း ႐ႈတ္ခ်သေရာ္၍ အျပစ္တင္သည့္သေဘာ ရွိသည္။ လူအခ်ဳိ႕သည္ မိမိႏွင့္အားအင္မမွ်ေသာ အရာကိုမွ ေမွ်ာ္လင့္ေနတတ္ၾကသည္ ဟူ ေသာသေဘာကုိလည္း သေရာ္တင္ျပသည္။ ကုိယ္ႏွင့္ တန္ရာမွ်ႏွင့္ တင္းမတိမ္ႏိုင္သူမ်ားအား ကဲ့ရဲ႕သတိေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

1 Comment

  1. ၀ုတ္ပါတယ္…၀ုတ္ပါတယ္…

Any suggestions? Please leave it here