ကၽြန္ယုံတစ္ဖက္ကန္း သားသမီးယုံ စုံလံုးကန္း

ကၽြန္ကုိ ယုံၾကည္မိသျဖင့္ ကၽြန္က လွည့္ဖ်ားခုိးယူေသာေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္း အခ်ဳိ႕ အ၀က္ ကုန္ဆံုးရသျဖင့္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးအနက္ တစ္လံုးအျမင္ျဖင့္ ျမင္ရသေလာက္သာ ဥစၥာ က်န္ေတာ့သည္ကုိ တစ္ဖက္ကန္းသည္ဟု ဆုိသည္။ သားသမီးကုိ အယုံသည္း၍ အလံုးစုံ ယုံမွတ္အပ္ႏွံထားေသာအခါ သားသမီးက မိဘပစၥည္းျဖစ္၍ ပုိင္ပုိင္နင္းနင္း ထုခဲြ သံုးျဖဳန္းေလ သျဖင့္ ပစၥည္းလံုး၀ကုန္ဆံုးရသည္တြင္ မ်က္လံုးစုံ လံုကန္းရဘိသကဲ့သုိ႔ ပစၥည္းဥစၥာ လံုး၀မျမင္ ကြယ္ေလသည္ျဖစ္၍ စုံလံုးကန္းသည္ဟု ဆုိသည္။ ဆုိး၀ါးေသာ သားသမီးသည္ သူစိမ္းကၽြန္ထက္ပင္ မိဘကုိ ဒုကၡေပးတတ္ သည္ဟု ဆုိလုိသည္။

1 Comment

  1. ေအ၇ာ says:

    တစ္ဖက္ကန္းတယ္၊ စံုလံုးကန္းတယ္ လို႕တင္စားသံုးႏႈန္းတာဟာ အမွန္အမွားခဲြဲျခားေ၀ဖန္ရႈျမင္တတ္တဲ့ အသိဥာဏ္ေလ်ာ့ပါးတာ၊ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရသမွ်ကို ဆင္ျခင္ကာအမွန္သိျမင္ေစေရးအတြက္ အသိဥာဏ္အသံုးမခ်ႏိုင္ပဲျဖစ္ကုန္ရတာကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါသည္၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ပကတိ မ်က္လံုးတို႕ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေတြးယူလွ်င္ မွားယြင္းေနပါသည္။
    ဆက္လက္ရွင္းလင္းျပရာတြင္လည္း ဆိုး၀ါးေသာသားသမီးသည္ သူစိမ္းထက္ပင္ မိဘကို ဒုကၡေပးတတ္သည္ ဆိုသည္ ဟုဆိုရန္မသင့္ပါ။
    မိဘတို႕ဖက္မွ မိမိတို႕သားသမီးအေပၚ ခ်စ္ခင္စိတ္ျဖင့္ အဆံုးစြန္ထိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေနတတ္ၾကသည္ျဖစ္တတ္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ဖြယ္မရွိေၾကာင္း အလြယ္သိသာထင္ရွားေသာအျပဳအမူမ်ား ေပၚေပါက္ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္တိုင္ အျဖစ္မွန္ကိုမေတြးမိပဲ ေကာင္းသည့္ဖက္မွ လွည့္ေတြးေနတတ္ၾကသျဖင့္ (ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲကာ အခြင့္အေရးလိုအပ္သည္ထက္ေပးမိလာတတ္ၿပီး၊) ဆံုးရံႈးနစ္နာစရာေပၚေပါက္ရန္အေၾကာင္းေပၚေပါက္လွ်င္ လြယ္ကူေအာင္ ဖိတ္ေခၚေနသလိုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ အကယ္၍ သူစိမ္းတို႕ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ဆက္ဆံရလွ်င္ အျပည့္အ၀မယံုၾကည္ႏိုင္ပဲ သံသယအခ်ဳိ႕ျဖင့္ စိစစ္ေ၀ဖန္ေလ႕လာ အကဲခပ္ဦးမည္ျဖစ္ရာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈေပးအပ္ထားသူတို႕ေလာက္ မိမိအေပၚနစ္နာေအာင္ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းျပသင့္သည္။

Any suggestions? Please leave it here