ကြန္ေလးသစ္ကြင္းႏွင့္ ငါးၾကင္းအုပ္ကုိ မမိႏုိင္

အကဲြ လက္ေလးသစ္ခန္႔ရွိေသာ ပုိက္ကြန္က်ယ္ႏွင့္ ငါးၾကင္းေပါက္မ်ားကုိ အုပ္ဖမ္း သည္ရွိေသာ ငါးၾကင္းက တုိးထြက္လြတ္ေျမာက္သြားႏုိင္သျဖင့္ အခ်ည္းအႏွီး ျဖစ္မည္ဟု ဆုိလုိသည္။

တစ္စုံတစ္ခု ျပဳလုပ္ရာ၌ လုံေလာက္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာအင္အား လုိအပ္ သည္။ မလုံေလာက္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ အင္အားပစၥည္းျဖင့္ ထုိအင္အားထက္လြန္ေသာ လုပ္ငန္းကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းငွာ မတတ္စေကာင္းေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္ပမာဏႏွင့္ စိုက္ထုတ္ရမည့္အင္အား ညီမွ်မွသာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ကုိ ရည္ၫႊန္းေသာအားျဖင့္ ငါးၾကင္းကုိ ဖမ္းလုိက ငါးၾကင္းမလြတ္ထြက္ႏုိင္ေသာ ပိုက္မ်ဳိးကုိသာ သံုးရမည္။ မဖမ္းမိ မအုပ္မိႏုိင္ေသာ ပုိက္မ်ဳိးျဖင့္ ဖမ္းပါက ငါးၾကင္းကုိ မရႏုိင္ဟု တင္စားဆုိသည္။

မွ်တေသာအင္အားျဖင့္သာ မွ်တေသာအလုပ္ကုိ ႏုိင္နင္းစြာလုပ္ႏုိင္မည္ကုိ ဆုိလုိသည္။

1 Comment

  1. ္ဘဝ says:

    မပိုင္ရင္ ျခင္မရိုက္နဲ႔

Any suggestions? Please leave it here