က်ားေနၿမဲ ပုိေနၿမဲ

က်ားလည္း က်ားေနရာ၊ ေမာင္ပိုလည္း ေမာင္ပုိေနၿမဲေနရာ အသီးသီး မူလအတုိင္းပင္ ရွိသည္ဟု ဆုိလုိသည္။

က်ားကုိ ေလွာင္အိမ္မွ ဖြင့္ေပးေသာ ေမာင္ပုိကုိ က်ားက စားသင့္သည္ဟုဆုိရာ၌ ယုန္က ျဖန္ေျဖရာတြင္ မူလအတုိင္း ျပန္၍ ေနျပရန္ ေျပာၾကားၿပီး က်ားကုိ မူလေလွာင္အိမ္၌ ပိတ္ထားခဲ့၍ ေမာင္ပုိလည္း လယ္ထြန္ၿမဲ ထြန္ေနေစဟု ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ပုံျပင္မွ စကားျဖစ္သည္။ မူလရင္းစား အေျခအေနမွ မတုိးမေလွ်ာ့ ရွိေနသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

 1. Harry says:

  “ပိုေနျမဲ၊ က်ားေနျမဲ”၊ “ဗုိေနျမဲ၊ က်ားေနျမဲ” ဆုိတဲ့ မူကဲြရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ။
  ဆရာမႀကီး ၾကည္ဦး ေရးသားတဲ့ စကားပံုအလင္းျပက်မ္းမွာ “ဗိုေနျမဲ က်ားေနျမဲ” လို႔ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဝိစိၾတာလကၤာရ စကားပံုဆုံုးမစာမွ ကိုးကားေရးသားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
  မူကဲြမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ Category ေအာက္မွာ ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။

 2. wanwan says:

  ရွည့္လဲ ေလွ်ာက္သာ ပ်ားလဲ စြဲသာ

 3. […] က်ားေနၿမဲ ပုိေနၿမဲက်ားလည္း က်ားေနရာ၊ ေမာင္ပိုလည္း […]

Any suggestions? Please leave it here