က်ားက်ား မီးယပ္

လူနာမွာ ေယာက်္ားျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေပေစ မီးယပ္နာမွ မီးယပ္နာ၊ တျခားေရာဂါဟု ေျပာျပစရာမရွိဟု ဆုိလုိသည္။

သမားတစ္ေယာက္သည္ ေစာင္ၿခံဳထားေသာ လူနာကုိ ေသြးစမ္းၿပီးေနာက္ မီးယပ္နာဟု အမည္တပ္ေလသည္။ လူနာရွင္က လူနာမွာ ေယာက္်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေသာ္လည္း ဆရာက မိမိအမွားကုိ မျပင္ဘဲ ဇြတ္တုိး၍ က်ားခ်င္က်ား၊ မီးယပ္မွ မီးယပ္ဟူ၍ ေျပာေလသည္။ အမွားကုိ အျခားသူက သတိေပး၍ သိရေသာ္ လည္း မျပဳျပင္၊ အမွားကုိ ဇြတ္လုိက္သူမ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္ မညီေသာ္လည္း အေလွ်ာ့ မေပး၊ ယုတၱိရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ မိမိစကားကုိသာ အႏုိင္ျဖစ္လုိသူမ်ားကုိ ပုံခုိင္း၍ ေျပာသည္။

1 Comment

  1. naung naung says:

    ငါ႕စကား ႏြားရ.. ႏွင္႕လည္းတူသလိုပဲ..။

Any suggestions? Please leave it here