ကုိယ္မလွ ကုိယ္မျမင္၊ သူမလွ ကုိယ္ရယ္ခ်င္

မိမိကုိယ္တုိင္က မလွပသည္ကုိမူ သတိမထားမိတတ္ဘဲ သူတစ္ပါး အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္သည္ကုိမူ ေလာင္ေျပာင္ရယ္ေမာခ်င္သည့္သေဘာကုိ ဆုိလုိသည္။

လူသည္ မိမိကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးသူျဖစ္သည္။ ထုိစိတ္ ေရွ႕ေဆာင္ေနေသာအခါ မိမိကုိယ္၌ျဖစ္ေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကုိ မျမင္တတ္ေခ်။ မိမိကုိယ္ကုိ တကယ္ပင္အ႐ုပ္ဆုိး ေစကာမူ အ႐ုပ္ဆုိးသည္ဟု မထင္မွတ္တတ္ေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ သူတစ္ပါးအ႐ုပ္ဆုိးသည္ ကုိမူ ျမင္လြယ္သည္။ မိမိကုိယ္ေပၚတြင္ သက္ညႇာေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားသေလာက္ သူတစ္ပါးအျပစ္ကုိ မညႇာမတာ ခြင့္မလြႊတ္တမ္း ျမင္တတ္သည့္အတုိင္း သူတစ္ပါး မလွသည္ကုိ ျမင္ရေသာအခါ တြင္ကား ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာခ်င္တတ္သည္။ ထုိသုိ႔ မလုိလားအပ္သည့္ လူ႕စ႐ုိက္ ေပၚလြင္ေအာင္ ေျပာဆုိေသာအခါတြင္ မိမိအမွန္အတုိင္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ႐ႈျမင္တတ္ျခင္းမရွိဘဲ သူတစ္ပါးအျပစ္ကုိသာ တစ္ဖက္သတ္ျမင္တတ္ပုံ ကုိ ေပၚလြင္ေစရန္ ပုံခိုင္းေျပာဆုိသည္။

2 Comments

  1. Aye says:

    ကိုယ့္မ်က္ခ်ီး ကိုယ္မျမင္

  2. Komin says:

    အေပၚဆံုးတန္းက “ ေလာင္ေျပာင္” ျဖစ္ေနတာကို .. “ ေလွာင္ေျပာင္ ” လို႕ျပင္သင့္ပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here