ကုိယ့္႐ွဴးကုိယ္ပတ္

ကိုယ့္ပေယာဂေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ကိုယ့္အေပၚ၌ အျပစ္က်၍ ေရာက္ရသည္ဆုိလုိ သည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေႁမြႀကီး၊ လင္းေႁမြကစားနည္းကုိ ကစားေသာအခါ ေရွ႕ဆံုးမွ ေခါင္သူႀကီးသည္ ေႁမြ၏ဦးေခါင္းပမာျပဳ၍ ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္ ခါးကုိ တစ္ဆင့္စီ ဆက္တြဲထား ေသာ ငယ္သားအတန္းႀကီးသည္ ေႁမြ၏ကိုယ္ႏွင့္အၿမီးပမာ လႈပ္ရွားၾကေလသည္။ ေခါင္သူႀကီး သည္ ေႁမြတြန္သံကဲ့သုိ႔ ႐ွဴးဟု ေအာ္ဟစ္လ်က္ ၀ဲဘက္မွျဖစ္ေစ၊ ယာဘက္မွျဖစ္ေစ လူတန္း ေနာက္ဆံုးလူကုိ မိမိအၿမီးဖ်ားကုိ ေပါက္ဟန္ျဖင့္ လက္အုပ္ႏွင့္ ထိတုိ႔ရေလသည္။ ေနာက္တန္း လူမ်ားသည္ ေႁမြဦးေခါင္းလွည့္သည္ ဘက္ႏွင့္ လြတ္ေအာင္ေရွာင္၍ ေဘးသုိ႔ ဖယ္ရမ္းၾက ေလသည္။ လူအတန္းလုိက္ ခါးတဲြ မျပဳတ္ေစရဘဲ ၀ဲယာေရွာင္တိမ္းရသည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ လူတန္းရွည္ေသာအခါ မိမိက ႐ွဴးဟုေအာ္၍ ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ ငယ္သားတုိ႔ အလန္႔တၾကားေကြ႕ေရွာင္ရာမွ လူတန္းႀကီးက ေႁမြဦးေခါင္း ေခါင္သူႀကီးကုိ ၀ုိင္းပတ္မိလ်က္ သားျဖစ္၍ လႈပ္လွည့္မရ။ အၿမီးကုိ လွမ္းေပါက္မမီ ျဖစ္ရတတ္ေလသည္။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ ကုိယ့္႐ွဴးႏွင့္ကုိယ္ ပတ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ကုိယ့္အတတ္ႏွင့္ ကုိယ္ျပန္ထိခိုက္ရ ေသာအခါတြင္ ပုံခိုင္းသံုးသည္။

Any suggestions? Please leave it here