ကုိယ့္ဖင္မႏုိင္ဘဲ ပဲႀကီးဟင္း ေသာက္ခ်င္

ကုိယ့္၀မ္းေပ်ာ့တတ္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာသဘာ၀ကုိ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ဘဲႏွင့္ ၀မ္းေပ်ာ့ ေစႏုိင္ ေသာ ပဲႀကီးဟင္းကုိ စားေသာက္ခ်င္သည္ဟု ဆုိသည္။

ပဲႀကီးဟင္းသည္ ၀မ္းသက္သာေစႏုိင္ျခင္း မရွိေစကာမူ ၀မ္းလြယ္ေစ၊ ေပ်ာ့တတ္ ေစေသာ သေဘာရွိေပသည္။ ၀မ္းလြယ္တတ္ေသာသူမ်ားသည္ သစ္သီးမွည့္၊ ေဖ်ာ္ရည္ စေေသာ ၀မ္းႏူးလြယ္သည့္ အစားအစာမ်ားကုိ စားေသာက္ေသာအခါ ၀မ္းေဖာ ေဖာသက္ေလ့ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀မ္းကုိထိန္းႏုိင္ေသာ ခ်ဳပ္တည္းမႈမွာလည္း ကုိယ္ခႏၶာႂကြက္သားမ်ား အလုိက္ စြမ္းေဆာင္မႈလုိေပသည္။ ၀မ္းကုိ ထိန္းသိမ္းစြမ္း နည္းပါးသူမ်ားသည္ ပဲႀကီးဟင္း ကဲ့သုိ႔ ၀မ္းႏူးစာမ်ားကုိ ေရွာင္ရမည္ျဖစ္ပါလ်က္ ကုိယ္လည္းမစြမ္းဘဲ မိမိလုိက္စားမႈမ်ဳိးကုိ လုပ္ကုိင္သည့္အခါတြင္ အခက္အခဲ၊ အႏၲရာယ္ေတြ႕ဆုံရတတ္ေလသည္။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ လုပ္ကိုင္မည္ဆုိလွ်င္ ျဖစ္ေပၚမည့္အက်ဳိးအျပစ္အတြက္ ခံႏုိင္ရည္ရွိမရွိ စိစစ္ရန္ လုိေလသည္။ မစိစစ္ဘဲျပဳလုပ္ၿပီးမွျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခက္အခဲကုိေရွာင္ရွားေက်ာ္ျဖတ္ရန္ မစြမ္းဘဲရွိတတ္ ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မစြမ္းဘဲအရဲစြန္႔ အမုိက္ခံျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးကုိ ႐ႈံ႕ခ်ေသာအားျဖင့္ ပုံခုိင္း ေျပာသည္။  အခ်ဳိ႕က စကားယဥ္ေအာင္ ႏႈတ္ခမ္းေမြးမသိမ္းႏုိင္ဘဲ ပဲႀကီးဟင္းေသာက္ခ်င္ သည္ဟု လႊဲေျပာင္းေျပာဆုိၾကသည္။ ႏႈတ္ခမ္းေမြးကုိ စြန္းေပႏုိင္သည္ဟု ရည္၍ဆုိ သည္။

အလုပ္အကုိင္မရွိဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္ေသာ ေယာက်္ားမ်ားမွာ ဖင္မႏုိင္ဘဲ ပဲႀကီးဟင္း ေသာက္သည္ႏွင့္သာတူသည္။

1 Comment

  1. Harry says:

    “ဖင္မႏိုင္ဘဲ ပဲႀကီးဟင္းစားခ်င္” ဆိုၿပီး မူကဲြအေနနဲ႔ အရပ္သံုး အေျပာရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ အတူတူပါပဲ
    “ဖ” Category မွာ ျပန္ထည့္ၿပီး ဒီစကားပံုကုိ ျပန္ၾကည့္ပါ ဆုိၿပီး လင့္ခ္နဲ႔ ညႊန္းဆိုေပးရင္ ပိုေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုမယ္ ထင္ပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here