ကုိယ့္ထမင္းကိုယ္စား ႀကီးေတာ္ ႏြားေက်ာင္းသည္

အခေၾကးေငြမရ၊ မိမိကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မိမိထမင္းကုိ စားၿပီး ႀကီးေတာ္ႏြားကုိ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း ေက်ာင္းေပးသည္ဟု ဆုိလုိသည္။

အလုပ္လုပ္သူသည္ မိမိအလုပ္အားႏွင့္ညီမွ်ေသာ လုပ္အားတန္ဖုိးကုိ အဖုိးအခေၾကး ေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အလားအလာအခြင့္အေရးျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေပးေခ် သည္ကုိ ခံယူၾကရစၿမဲ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထုိသုိ႔အတုံ႔အလွယ္ အက်ဳိးေက်းဇူး၊ လုပ္အားတန္ဖုိးမရရွိဘဲ ေစတနာ့၀န္ထမ္းသက္သက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာအခါတြင္ ေက်းဇူး တင္ေဖာ္မွ မရေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္စား၍ ႀကီးေတာ္ႏြားေက်ာင္းေပးသည္ဟု ခုိင္းႏိႈင္းဆုိၾကသည္။ ႀကီးေတာ္ျဖစ္သူသည္ မိမိတူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတစ္စိမ္းက ကူညီ ေက်းဇူးျပဳသည္ကဲ့သုိ႔ သိသိသာသာ အမွတ္မျပဳဘဲ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၀တၱရားအရ ကူညီေပ သည္ဟု ေက်းဇူးမထူးမတင္ရွိတတ္ေပသည္။

Any suggestions? Please leave it here