ကုလားသုိက္ က်ား၀င္ကိုက္

ကုလားလူမ်ဳိးအစုအေ၀းတြင္ က်ား၀င္၍ ဆူညံစြာ ေအာင္ဟစ္ၾကသည္ကုိ ဆုိသည္။ ကုလား လူမ်ဳိးမ်ား စကားေျပာသံသည္ ဆူညံသည္ဟု ျမန္မာမ်ား၏နားတြင္ မွတ္ထင္သည္။ ႏႈတ္အာ သြက္လက္ေပ့ါပါးေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္၍ အာသံ လွ်ာလိပ္သံမ်ားေသာေၾကာင့္ အစုအေ၀းလုိက္ တစ္ေယာက္တစ္ခြန္း ေျပာဆုိၾကေသာအခါ နားမလည္ၾကသူမ်ားအဖုိ႔ နားၿငီးဖြယ္ ျဖစ္တတ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀အားျဖင့္ သာမန္အခါ၌ပင္ ဆူညံသည္ဟု မွတ္ယူလွ်င္ က်ား၀င္ေရာက္ကိုက္ခဲသျဖင့္ေၾကာက္လန္႔တၾကားႏွင့ ္ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိၾကသည့္ အခါ ပုိ၍ဆူညံမည္ဟု တင္စားခုိင္းႏိႈင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ နားမခံသာဖြယ္ ဆူညံျခင္းကုိ ပုံခုိင္းသည္။

1 Comment

  1. Komin says:

    က်ား၀င္၍ ဆူညံစြာ ေအာင္ဟစ္ၾကသည္ .. ေနရာမွ .. က်ား၀င္၍ ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္ၾကသည္ .. လို႕ျပင္ဖို႕အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္

Any suggestions? Please leave it here