ကိုယ့္ေပါင္ ကုိယ္လွန္ေထာင္းသလုိ

မိမိေပါင္ကိုလူေရွ႕တြင္လွန္၍ မိမိဖာသာနာက်င္ေအာင္မိမိတံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းႀကိတ္ ျပသသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္ကုိ ဆုိလုိသည္။

ေပါင္ဟူေသာ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမွာ မဖြင့္မျပအပ္ေသာ အရွက္သိမ္းဆည္းရာ အစိတ္အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူေရွ႕တြင္ ေပါင္ကုိလွန္ျပျခင္းသည္ ကုိယ့္အရွက္ကုိယ္ ခဲြသည္ ႏွင့္တူသည္။ လွန္႐ုံမွ်မက မိမိတံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းျပန္ေသာ္ မိမိပေယာဂျဖင့္ မိမိသာ နာက်င္ရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွက္လည္းရွက္ရ၊ နာလည္းနာရေအာင္ မိမိအျပဳအမူျဖင့္ မိမိ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ပမာျပဳ၍ မိမိပေယာဂအျဖစ္ မိမိအရွက္ကုိ ကဲြေစ၍ မိမိ နစ္နာေအာင္ ျပဳမိေသာအခါမ်ဳိးတြင္သံုးႏႈန္းသည္။ မိမိသားသမီး၏ ဆုိးယုတ္မႈအေၾကာင္းကုိ ဖြင့္ေဖာ္ေျပာ ဆုိရန္ရွိေသာအခါ မလဲႊသာ၍ ေျပာရေစကာမူ မိမိအတြက္ ရွက္ရြံ႕နစ္နာဖြယ္ ေျပာရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္ေပါင္ကုိ လွန္၍ ေထာင္းရာေရာက္သည္။ သူတစ္ပါးက အရွက္ရေစ၊ နစ္နာေစေအာင္ျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ မိမိဖာသာျပဳမူေျပာဆုိရသည္မွာ မျပဳလုိ၊ မေျပာလိုေသာ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မလုိလားဘဲရွိၾကသည္။ အလားတူ အရွက္ေပၚေစ၊ နစ္နာေစေသာ ကိစၥ မ်ဳိးကုိ ေဖာ္ထုတ္ရေသာအခါ ပကတိထင္ရွားေသာ အျပဳအမူျဖင့္တင္စား၍ သိျမင္ေသာ သေဘာေပါက္လြယ္ေအာင္ ေျပာဆုိသည္။

4 Comments

 1. Honey Cho says:

  If indicate similar English proverb together with Myanmar Proverb is better.
  i.e((This MM proverb=ENG Proverb))

 2. mr myo says:

  စကားပံုေလးေတြကေကာင္းတယ္ဗ်ာ

 3. Moe Thonedray says:

  ကိုယ့္ဒုကၡ ကိုယ္ရွာ။

Any suggestions? Please leave it here