က

ကုိယ့္စိတ္ႏွင့္ႏိႈင္း မ႐ုိင္း

သူတစ္ပါး၏အလုိဆႏၵကုိ သိလုိမႈ ကုိယ့္အလုိဆႏၵျဖင့္ ႏိႈင္းစာဆင္ျခင္ျခင္းျပဳအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မဆုိး၀ါး၊ မမွားယြင္းႏုိင္ေသာ နည္းျဖစ္သည္ဟု...

Continue 1 Comment

ငါးတုလို႔ ခ႐ုပြတ္အိုင္ပ်က္

ငါးပြတ္သကဲ့သုိ႔ ခ႐ုကလိုက္၍ ပြတ္ေသာအခါ ငါးပြတ္သည္အထင္ႏွင့္ ေရပက္၍ ငါးရွာျခင္းေၾကာင့္ အိုင္ပါပ်က္စီးရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္...

Continue 4 Comments

ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ စမၼနဂိုက ႏြားမေပါင္းက်ဳိး

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ကြာလွမ္ေးသာ အျခားတစ္ေဒသရိွ စမၼနဂိုၿမိဳ႕မွ ႏြားမတစ္ေကာင္ေပါင္က်ဳိးရသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘာမွ်...

Continue 7 Comments

ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္

၀မ္းစာစပါး၊ ပဲစသည္တို႔ကို ပုတ္တစ္လံုးစီႏွင့္ထည့္၍ သိုေလွာင္ထားရာတြင္  တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပဲပုတ္ထဲမွပဲကို ထုတ္ယူလိုက္ေသာ အခါေတြ႕ရေသာ...

Continue 1 Comment

ပီေလာပင္ ပက္က်ိတက္သည္

ပီေလာရြက္မွာ အလြန္ခၽြဲက်ိေသာအမ်ဳိးျဖစ္၍ ပက္က်ိမွာလည္း က်ိခၽြဲေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ရာ ပို၍ခၽြဲပ်စ္ေျပာဆိုျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတယုတယ ခၽြဲပ်စ္ပလီ...

Continue 0 Comments

ဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္

ဘုရားတည္ေသာအခါ ျငမ္းကိုထုိးၿပီး ျငမ္းေပၚတက္၍ တည္ရေသာ္လည္း ဘုရားၿပီးေသာအခါ မလိုေတာ့သည့္ျငမ္းကို ဖ်က္ပစ္ရၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 1 Comment

ရိွလွ်င္တန္ဆာ၊ မရိွလွ်င္၀မ္းစာ

ေရႊေငြ စုေဆာင္းထားျခင္းသည္ သံုးစြဲစရာမရိွ၍ စားေသာက္ေရးပိုလွ်ံေသာ္ အဆင္တန္ဆာအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္၍ သံုးစြဲရန္ ေငြအလြယ္မရိွသည့္...

Continue 1 Comment

သံုးခါေျပာင္းလွ်င္ သံုးစေလာင္းမွ်မက်န္

အိုးအိမ္ အေျခမတည္က်ဘဲ တစ္ေနရာသို႔ မၾကာခဏ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ သယ္ပိုးရာ၌ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္သည္ကေပ်ာက္ကြဲပ်က္သည္ကပ်က္ႏွင့္...

Continue 0 Comments

ဂါထာလူတိုင္းေပး ေတးျဖစ္သည္

အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ျမတ္ေသာဂါထာကို ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ စည္းစနစ္တက် ရြတ္ဆိုရန္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူအားလံုးကို ျဖန္႔ေပးျခင္းျဖင့္...

Continue 7 Comments

ေဆးမူး ထံုးေပါက္ ႏွစ္မႈေရာက္

ကြမ္းမစားတတ္ေသာသူသည္ အေလ့အက်င့္မရိွဘဲႏွင့္ အတတ္စမ္း၍ ကြမ္းကို စားမိရာ ကြမ္းတစ္ခါစား႐ံုႏွင့္ ေဆးကလည္းမူးေသး ထံုးကလည္းေပါက္ေသးႏွင့္...

Continue 0 Comments

ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္သည္

အစြယ္ကိုအားျပဳ၍ ထုိးရန္ ဟန္ျပင္သည့္ဆင္သည္ အရွိန္ယူရန္ ေနာက္သို႔ တစ္လွမ္းဆုတ္ေလ့ရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္။ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္ယူမည့္...

Continue 1 Comment

ေနသာသပ ေလညာက

ေလတင္ ေလညာကေနသူသည္ ျမဳမႈန္မ်ား လြင့္စင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနံ႔ဆိုး၊ အေညႇာ္အသင္းတုိ႔ ပ်ံလြင့္သည္ျဖစ္ေစ၊ အထိအခိုက္မရိွဘဲ...

Continue 2 Comments

ဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ ေျခစိမ္းသည္

ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေျခတံရွည္၍ ငါးဖမ္းတတ္ေသာ ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ဥဗ်ဳိင္းမ်ဳိးမွာ ေျခမနီဘဲ စိမ္းသျဖင့္...

Continue 0 Comments

၀ါဂြမ္းတစ္လွည္းစာ မီးဖုတ္၍တစ္ဆုပ္မရ

လွည္းတစ္စီးတိုက္စာ ၀ါဂြမ္းမ်ားသည္ ထုထည္အားျဖင့္ ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ္ လည္း မီးတုိက္၍ျပာျဖစ္သြားေသာအခါ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်မရိွဟူ၍ ဆိုလိုသည္။...

Continue 2 Comments

အိမ္အိုလွ်င္ က်ားကန္သည္၊ လူအိုလွ်င္ပန္းပန္သည္

အိမ္သည္ ေဟာင္းျမင္းယိုင္နဲ႔လာလွ်င္ မၿပိဳက်ေအာင္ က်ားကန္ေပးရသည့္နည္း တူ မိန္းမတုိ႔အိုမင္းလာလွ်င္ အလွဆုတ္ယုတ္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပန္းပန္၍...

Continue 0 Comments

စားရကံႀကံဳေတာ့ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲ

စားထိုက္ေသာ ကံအခြင့္ႀကံဳႀကိဳက္ေလသျဖင့္ ပ်ားမ်ားသည္ အဆင္သင့္လွ်ာ ျဖင့္လ်က္၍မွီေသာ မုတ္ဆိပ္ဖ်ား၌ ပ်ားအံုဖြဲ႔၍ ပ်ားရည္မ်ားသိုထားေပးလာသည္ဟု...

Continue 6 Comments

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍...

Continue 6 Comments

ဖြဲကိုေထာင္း၍ ဆန္ေကာင္းမရ

စပါးကိုႀကိတ္ထိုး၍ ဆန္လံုးတီးေစ့ကို ေထာင္းမွ ဆန္ျဖဴဆန္ေကာင္း ရရိွႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ဆန္ေစ့မပါေတာ့သည့္ ဖြဲၾကမ္းခြံကို မည္မွ်ပင္...

Continue 0 Comments

မရွိေတာင့္တ၊ ရွိေၾကာင့္ၾက

ဥစၥာပစၥည္းမရွိသူသည္ မျပည့္စုံသည့္ပစၥည္းကုိ ေတာင့္တေနရတတ္၍ ဥစၥာ ပစၥည္းရွိျပန္ေသာအခါတြင္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနရတတ္သည္ ဟု...

Continue 1 Comment

လွေစလိုလို႔သြားေၾကာတိုက္၊ ေရစီးကမ္းၿပိဳလုိက္သည္

လွပေစရန္အတြက္ သြားကိုျဖဴစင္ေအာင္ မၾကာခဏတိုက္ခၽြတ္ေဆးေၾကာရာမွ သြားဖံုးမ်ားပြန္းရိ၍ ေရစီးကမ္းၿပိဳအနာျဖစ္ၿပီး ပို၍အ႐ုပ္ဆိုးရသည္ ဟုဆိုလိုသည္။ ေကာင္းေစခ်င္၍...

Continue 0 Comments

ဟန္ကိုယ္ဖို႔၊ မာန္သူ႕ဖို႔

တစ္ဖက္သားက မာန္ေစာင္တက္ႄကြ၀င့္ႄကြားေစကာမူ မာန္၀င့္ျခင္းကို ထိုသူအဖို႔သာျပဳေစ၍ မိမိဘက္ကမူ ေမာက္မာေသာ အသြင္အျပင္သို႔မေပၚေစဘဲ ဟန္လုပ္၍...

Continue 2 Comments