ငါးသိုင္းမ်ား ဟင္းဟုန္

ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ငါးကိုသင့္႐ံုမွ် ခတ္လွ်င္အရသာခ်ဳိၿမိန္ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါးသိုင္းအမ်ားအျပားခတ္၍ ခ်က္ျခင္းျဖင့္ အရသာမွာဟုန္၍ မည္သို႔မွ်...

Continue 1 Comment

ေညာင္ျမစ္တူးက ပုတ္သင္ဥေပၚမည္

ေညာင္ပင္အျမစ္ကို တူးေဖာ္ပါက ေညာင္ျမစ္ေအာက္တြင္ ဥထားေသာ ပုတ္သင္ဥမ်ားေပၚထြက္လာမည္ဟုဆိုလုိသည္။ အရင္းအျမစ္ကို လိုက္စစ္လွန္ေလွာ  ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုက...

Continue 6 Comments

ဒူးေလာက္တင္မွ ရင္ေလာက္က်သည္

ေရအိုးကို တစ္ေယာက္တည္း ပင့္တင္သည့္အခါ ေရအုိးကိုဒူးဆစ္အျမင့္ ေလာက္ရိွေသာေနရာတြင္ တစ္ဆင့္တင္ထားၿပီး ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍ အိုးပင့္ေသာ...

Continue 10 Comments

ပိုးေပါင္ရွိက က်စ္စံုကိုႀကံ

ခါးေပၚတြင္ ခ်ည္ပုဆိုးရိွေသာအခါ ပိုးပုဆိုးကို ၀တ္ရေအာင္တိုး၍ ႀကံစည္ရမည္ ျဖစ္၍ ခါးေပၚတြင္၀တ္ရေသာအခါ ထိုထက္ေကာင္းသည့္...

Continue 0 Comments

ဘူးထဲကေရပါ

လူတစ္ေယာက္က ေရဘူးယူလာသည့္အခါ အျခားတစ္ေယာက္က မိမိေရကိုပါ ၎ဘူးျဖင့္ထည့္၍ ယူခဲ့ရာ ထိုသူက သူ၏ေရကိုေတာင္းသျဖင့္...

Continue 0 Comments

ရွမ္းႏွင့္ဆင္ လယ္ျပင္က်မွ သိမည္

ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေဘာင္းဘီအနက္ ပြေယာင္းေယာင္းကို ၀တ္ဆင္ေလ့ ရိွရာ ခ်ဳံထူထပ္ေသာ ေတာထဲတြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏...

Continue 2 Comments

သံုးေယာက္ေပါင္း ေလာင္းေက်ာ္

လူတစ္ေယာက္အားထက္ လူသံုးေယာက္စုေပါင္းသ အားထုတ္ေသာအခါ လ်င္ျမန္ေသာ ေလာင္းေလွကိုပင္ အျခားေလွျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္တတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလို...

Continue 0 Comments

ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာ

ႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတတ္ၾက၍ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္အမ်ဳိး...

Continue 10 Comments

ဆန္ရင္း နာနာဖြတ္သည္

ဆန္ျပာေသာအခါ ဆန္ကြဲအမႈန္တို႔သည္ စေကာအဖ်ား၌စု၍ ဆန္သားဆန္ ေကာင္းမ်ားမွာ စေကာလက္ရင္း၌ စုပံုသည္ျဖစ္ရာ အလံုးသန္ေသာ...

Continue 0 Comments

ထန္းေရမူး ကၽြဲခိုးေပၚသည္

ထန္းေရမူးေသာအခါ ရန္စ စကားေျပာဆိုရင္းႏွင့္ပင္ တစ္ခါက ကၽြဲခိုးခဲ့ဖူးသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ႄကြားမိရာမွ ကၽြဲခိုးမႈေပၚလာရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။...

Continue 1 Comment

ႏြားေရွ႕ ထြန္ၾကဴးသည္

လယ္ထြန္သည့္အခါတြင္ ႏြားက ေရွ႕ကဆြဲ၍ ထြန္သြားက ေနာက္ကလိုက္ရၿမဲ ျဖစ္ရာ ထြန္သြားက ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ထက္လြန္၍...

Continue 3 Comments

ဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ ေျခစိမ္းသည္

ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေျခတံရွည္၍ ငါးဖမ္းတတ္ေသာ ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ဥဗ်ဳိင္းမ်ဳိးမွာ ေျခမနီဘဲ စိမ္းသျဖင့္...

Continue 0 Comments

အိမ္အိုမွ စဖိုထုတ္သည္

အိမ္သစ္လြင္  ခုိင္ခန္႔စဥ္က အဖီအဆြယ္မထုတ္ဘဲ အိမ္အိုမင္းေဆြးျမည့္ပါမွ မီးဖို ေဆာင္အသစ္ထုတ္၍ ေဆာက္လုပ္သည္ဟုဆိုသည္။ အခါမဟုတ္မွ...

Continue 0 Comments

ေခ်းထဲကေလာက္ ေခ်းထဲေပ်ာ္သည္

ေခ်းထဲတြင္ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးေနေသာ ေလာက္ကုိအျခားသန္႔ျပန္႔ မြန္ျမတ္ေနေသာ ေနရာတြင္ ထားေသာ္လည္း ေပ်ာ္မည္္မဟုတ္။ ေခ်းထဲတြင္သာ...

Continue 0 Comments

ဓားခုတ္ရာတြင္ လက္လွ်ဳိမွားသည္

သူတစ္ပါးက ဓားႏွင့္ခုတ္စင္းေနရာသို႔ မိမိက တမဂၤလာ၀င္၍ လက္လွ်ဳိခံ ေသာအခါ အေၾကာင္းမဲ့လက္ျပတ္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။...

Continue 3 Comments

ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္

ေရလယ္ေခါင္တြင္ ေဖာင္ကိုစီး၍ လိုက္ပါေနေသာ္လည္း ေရမွာ ေသာက္ရန္ မသန္႔၊ ေသာက္၍မရႏိုင္သျဖင့္ ေရငတ္ေနရသည္ဟု...

Continue 2 Comments

မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရိွသည္

လူတစ္ေယာက္သည္ မေျပးပါဟုျငင္းဆိုေသာ္လည္း ေျပးရန္အားယူသည္။ ထိုသူ၏ေျခကန္ရာကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ ျငင္းကြယ္ရာတြင္...

Continue 0 Comments

လူေနခ်ဳံၾကား စိတ္ေနဘံုဖ်ား

လူ၏ အေျခအေနမွာ ဆင္းရဲႏုံခ်ာ၍ ခ်ဳံႀကိဳခ်ံဳၾကားတြင္ ေနရေလာက္ေအာင္ အေျခအေနနိမ့္က်ေစကာမူ စိတ္ထားေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္...

Continue 3 Comments

ေဟာင္လြန္းသည့္ေခြး လူမေလး

ေခြးေဟာင္ေသာအခါ ကိုက္ေတာ့မည္အထင္ျဖင့္ လူကထိတ္လန္႔တတ္ေသာ္ လည္း ေခြးသည္ေဟာင္ျခင္းကိုသာ အားကိုး၍ တေဟာင္တည္း ေဟာင္ေနေသာအခါ...

Continue 2 Comments