က

ကုိယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္ ကိုယ့္ျပန္ေျခာက္

မိမိကုိယ္တုိင္ ေကၽြးေမြးျပဳစုလာခဲ့ေသာ ေမ်ာက္က ေကၽြးေမြးထားသူ ေက်းဇူးရွင္ကုိပင္ ျပန္၍ ေျခာက္လွန္႔ျပေနသည္ဟု ဆုိလုိသည္။...

Continue 3 Comments

ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ စမၼနဂိုက ႏြားမေပါင္းက်ဳိး

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ကြာလွမ္ေးသာ အျခားတစ္ေဒသရိွ စမၼနဂိုၿမိဳ႕မွ ႏြားမတစ္ေကာင္ေပါင္က်ဳိးရသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘာမွ်...

Continue 7 Comments

ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္

၀မ္းစာစပါး၊ ပဲစသည္တို႔ကို ပုတ္တစ္လံုးစီႏွင့္ထည့္၍ သိုေလွာင္ထားရာတြင္  တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပဲပုတ္ထဲမွပဲကို ထုတ္ယူလိုက္ေသာ အခါေတြ႕ရေသာ...

Continue 1 Comment

ေပျဖစ္လွ်င္ခံ တူျဖစ္လွ်င္ႏွံ

သံတစ္မ်ဳိးတည္းပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တူျဖစ္သည့္အခါတြင္အေပၚမွ ထုမည္သာ ျဖစ္၍ ေပျဖစ္လွ်င္လည္း အထုခံရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မိမိက...

Continue 2 Comments

ဘူးသီးမွ အရီးေတာ္သည္

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္အား ဘူးပင္မစိုက္မီက မည္သူမွ်ေဆြမ်ဳိးေတာ္ခ်င္သူ ေခၚ ေျပာခင္မင္သူ မရိွျငားေသာ္လည္း ဘူးပင္စိုက္၍ ဘူးသီးသီးလာေသာအခါ...

Continue 2 Comments

သားေႏွာင္း ကၽြန္ရာ (ေကာက္ေႏွာင္း ဆင္စာ)

သားသမီးအမ်ားအျပားအနက္ အငယ္ဆံုးေသာ သားသမီးမွာ သားသမီးႀကီး မ်ားကဲ့သို႔ အခါအခြင့္ေကာင္း မမီသည္တစ္ေၾကာင္း မိဘျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈကို...

Continue 2 Comments

ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာ

ႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတတ္ၾက၍ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္အမ်ဳိး...

Continue 10 Comments

ဆင္က်ီစားရာ ဆိတ္မခံသာ

ဆင္အဖို႔ က်ီစားသည့္အေနျဖင့္ ဆိတ္ငယ္ကို ပုတ္ခတ္ကန္ေက်ာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေစကာမူ အင္အားျခင္းမမွ်ေသာ ဆိတ္ငယ္အဖို႔မွာ မသက္မသာ...

Continue 1 Comment

ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လံုး

ႏႈတ္က စကားအခြန္းတစ္ရာ ေျပာဆိုေသာ္လည္း အမွတ္မထင္မေလးမနက္၊ စာျဖင့္တစ္လံုးမွ် မွတ္မွတ္ရရ ေရးခ်ျခင္းက အမွတ္က်န္သည္ဟုဆိုလိုသည္။...

Continue 1 Comment

ဗႏၶရသရက္၊ ပိုးခ်က္မကင္း

အလြန္အမ်ဳိးအစားေကာင္း၍ အဖုိးတန္ေသာ ဗႏၶရသရက္သီးပင္ျဖစ္လင့္ကစား ပိုးေဖာက္သည့္အရာႏွင့္မကင္းႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ မည္မွ်ပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ေစကာ မူ...

Continue 0 Comments

၀န္ႏွင့္အား ျမားႏွင့္ေလး

သယ္ယူမည့္၀န္သည္ သယ္ယူႏိုင္မည့္အင္အားႏွင့္ မွ်တျခင္းရွိရမည္။ ပစ္မည့္ ျမားသည္ ပစ္သည့္ေလးႏွင့္ အင္အားခ်င့္ခ်ိန္မႈ မွ်တရမည္ဟု...

Continue 0 Comments

အသားလို၍ အ႐ိုးေတာင္းသည္

ထမင္းစားေသာ ကေလးသည္ အသားကိုလိုခ်င္ပါေသာ္လည္း ထပ္၍မေတာင္းရဲ သျဖင့္ အ႐ိုးေတာင္းလွ်င္ အလြယ္တကူေပးမည္ျဖစ္သည္လည္းတစ္ေၾကာင္း၊ အသား...

Continue 0 Comments

ခ႐ုခါးေတာင္းက်ဳိက္၍ ဖမ္းသည္

ခက္ခဲျခင္းမရိွ၊ ရန္မူျခင္းမရိွ၊ စြန္႔စားရန္မလိုေသာ ခ႐ုကိုအပန္းတႀကီး ခါးေတာင္း က်ဳိက္၍ ဖမ္္းေနျခင္းမ်ဳိးကိုဆိုလိုသည္။ အရာအခြင့္အားေလ်ာ္စြာ...

Continue 4 Comments

စကားေနာက္ တရားပါ

စကားကို မထိန္းမခ်ဳပ္ေျပာတတ္ေသာသူသည္ စကားအေနႏွင့္အမွတ္မဲ့ ေျပာ ဆိုသြားရာတြင္ ထိုစကားထဲမွ အခ်ဳိ႕ေသာ စကားအခ်က္မ်ားသည္...

Continue 2 Comments

တစ္ခါေသဖူး ပ်ဥ္ဖုိးနားလည္သည္

အိမ္တစ္အိမ္၌ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေသဆံုးဖူးေသာအခါ အေခါင္းျပဳလုပ္ရန္ သစ္ပ်ဥ္မည္မွ် သစ္ဖုိးမည္မွ်က်မည္ကုိ လက္ေတြ႕သိရွိနားလည္ဖူးသြားသည္ဟု ဆုိလုိသည္။...

Continue 3 Comments

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍...

Continue 6 Comments

ဖြဲကိုေထာင္း၍ ဆန္ေကာင္းမရ

စပါးကိုႀကိတ္ထိုး၍ ဆန္လံုးတီးေစ့ကို ေထာင္းမွ ဆန္ျဖဴဆန္ေကာင္း ရရိွႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ဆန္ေစ့မပါေတာ့သည့္ ဖြဲၾကမ္းခြံကို မည္မွ်ပင္...

Continue 0 Comments

မိန္းမတို႔ဣေျႏၵ ေရႊေပးလို႔မရ

မိန္းကေလးတုိ႔သည္ ဣေျႏၵရွင္ျဖစ္၍ ဣေျႏၵပ်က္စီးေအာင္ ေရႊေငြေပး၍ ျဖားေယာင္းေသာ္လည္းမရႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိန္းကေလးတုိ႔ဣေျႏၵ ေစာင့္စည္းတတ္...

Continue 2 Comments

လူမိုက္ေနာက္မွ အႀကံရ

လူမိုက္တုိ႔သည္ ဉာဏ္ပညာနည္းပါးသူျဖစ္သည့္အတိုင္း အေၾကာင္းရိွသည့္အခါ ဉာဏ္ထုတ္ၾကသည္တြင္ လူမိုက္သည္ ေနာက္ဆံုးမွ အႀကံဉာဏ္ရတတ္သည္ကိုဆိုလို သည္။...

Continue 0 Comments

ဟင္းစားၾကက္ အတက္ေကာင္းေပါက္သည္

ၾကက္တိုက္ရာတြင္ ေျခအတက္ေကာင္းမွ ခြပ္အား တုိက္အား ရွိသည္ျဖစ္ရာ တိုက္ၾကက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခြပ္အားညံ့သည့္စားၾကက္တြင္မွ အတက္ေကာင္းေပါက္ေနရ...

Continue 0 Comments